Оцінка якості генератора голлманна, реалізованого на основі FCSR

Автор(и)

  • Оксана Михайлівна Гапак

Анотація

У статті представлено результати дослідження генератора Голлманна на основі FCSR. Проведено тестування генератора за методикою NIST STS при різній кількості та порядку базових компонент. Показано, що за результатами тестів NIST STS ці генератори не відповідають вимогам, які ставляться до генераторів псевдовипадкових послідовностей

Біографія автора

Оксана Михайлівна Гапак

к.пед.н., доцент кафедри комп'ютерних систем та мереж Ужгородського національного університету

Посилання

Зохре Карім Заде. Програмно-апаратні засоби генерації псевдовипадкових послідовностей для підвищення ефективності захисту інформації в ЕОМ та мережах : автореф. дис. на здо-буття наук, ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.13 «Обчислювальні машини, системи та мережі» / Зохре Карім Заде. – Київ, 2007. – 18 с.

Костів Ю. М. Визначення оптимальних параметрів генератора Голлманна за допомогою ста-тичних тестів NIST / Ю. М. Костів, В. М. Максимович, О. І. Герасимчук, Я. Р. Совин, М. М. Мандрона // Вісник Національного університету «Львівська політехніка», серія «Ав-томатика, вимірювання та керування». – 2013. – № 753. – С. 57–67.

Гарасимчук О. І. Оцінка якості генератора Голлманна, реалізованого на основі модифікова-них генераторів М-послідовностей / О. І. Гарасимчук, Ю. М. Костів, Т. Г. Паршенко // Сис-теми обробки інформації. – 2010. – №6(87). – С. 35– 38.

Шнайер Б. Прикладная криптография: Протоколы, алгоритмы и исходные тексты на языке С / Б. Шнайер.− М. : Триумф, 2002. – 816 с.

Klapper A. Fibonacci and Galois Representations of Feedback with Carry Shift Registers / A. Klapper, M. Goresky, – IEEE Trans – 2004, pp. 56–71.

Mittelbach М. Investigation of FCSR-based Pseudorandom Sequence Generators for Stream Ci-phers / M. Mittelbach, A. Finger // Proc. of International Conference on Networking (ICN), Gosier, Guadeloupe, France, Mar. 2004 . [Електронний ресурс]. – режим доступу: http://www.researchgate.net/publication/228853356_Investigation_of_FCSR-based_pseudorandom_sequence_generators_for_stream_ciphers/.

Shyrochin V.P. Investigations of the basic component of FCSR –generator / V.P. Shyrochin, I.V. Vasyltsov, B.Z. Karpinskij // Computing, 2003, Vol. 2, Issue 3, pp. 77-81. [Електронний ре-сурс]. – режим доступу: http://computingonline.net/index.php/computing/article/viewFile/234/209.

Гапак О. М. Визначення довжини періоду генераторів псевдовипадкових послідовностей на основі регістрів зсуву зі зворотним зв’язком та перенесення / О. М. Гапак // Моделювання та інформаційні технології – 2014. – №73. – С. 92– 97.

NIST SP 800-22rev1a. A Statistical Test Suite for Random and Pseudorandom Number Generators for Cryptographic Applications//National Institute of Standards and Technology Special Publication 800-22rev1a, 2010, 131 p.

##submission.downloads##

Опубліковано

2015-05-25

Номер

Розділ

Статті